Dane techniczne TU-154

W przypadku praktycznie kaA?dego urzA�dzenia niezwykle waA?nym aspektem sA� dane techniczne. To dziA�ki nim posiadacz w pierwszej kolejnoA�ci bA�dzie znaA� moA?liwoA�ci samochodu, kompresora, czy takA?e i samolotu. W przypadku tego ostatniego, informacje zawarte w specyfikacji technicznej okreA�lA� rA?wnieA? nie tylko warunki podrA?A?y, ale przede wszystkim wymogi jakie muszA� zostaA� speA�nione do jej bezpiecznego przebiegu. Jakie sA� dane techniczne Tupolewa Tu-154?

JeA?eli chodzi o napA�d, to inA?ynierowie zdecydowali siA� na zastosowanie trzech silnikA?w turbowentylatorowych Solowiew. KaA?dy z agregatA?w jest nie tylko niezwykle skomplikowanA�, ale takA?e i silnA� jednostkA�. DziA�ki takiemu zestawieniu napA�du konstruktorom udaA�o siA� osiA�gnA�A� ciA�g na poziomie 3×103 kN. SiA�a taka spokojnie wystarczy do uniesienia z powierzchni ziemi samolotu z caA�ym, potrzebnym ekwipunkiem oraz pasaA?erami. NaleA?y dodaA� jeszcze, A?e masa nie jest wcale taka maA�a. Sam statek powietrzny ma wagA� przekraczajA�cA� 55 ton. Do tego dochodzi nawet prawie 40 ton paliwa. W sumie maksymalna masa startowa mogA�a osiA�gnA�A� poziom 102 ton.

PrA�dkoA�A� maksymalna okreA�lona zostaA�a na 950 km/h. Piloci mogli spokojnie utrzymywaA� jA� na takim poziomie oraz w zaleA?noA�ci od posiadanego modelu Tu-154 osiA�gnA�A� zasiA�g na poziomie nawet 6600 km. WA�asnoA�A� ta zdecydowaA�a, A?e byA� to odrzutowiec pasaA?erski A�redniego zasiA�gu. Minimalna prA�dkoA�A� bezpieczna zostaA�a okreA�lona przez konstruktorA?w na 235 km/h. JeA?eli chodzi o osiA�gany puA�ap, to oprzyrzA�dowanie Tupolewa 154 oraz jego konstrukcja byA�y w stanie wytrzymaA� do 11000 m. LA�dowanie mogA�o zostaA� wykonane na lotnisku, ktA?re dysponowaA�o pasem o minimalnej dA�ugoA�ci ponad 2100 m.

Tupolew Tu-154 nie byA� w swoim czasie takim maA�ym samolotem. DA�ugoA�A� konstrukcji wynosiA�a niemalA?e 48 m. WysokoA�A� przekraczaA�a wartoA�A� 11 m, a rozpiA�toA�A� okreA�lano na 37,55 m. CaA�kowita powierzchni noA�na zostaA�a obliczona na ponad 201 m2. Takie wymiary spokojnie dawaA�y moA?liwoA�A� zabrania na pokA�ad maksymalnie 180 osA?b wraz z bagaA?em. He read ahead until he reached the end of the textbook, then borrowed more advanced books from stay olimipa.