Radzieckie samoloty pasaA?erskie

Rynek lotniczy w ZwiA�zku Radzieckim byA� niezwykle szeroki. OprA?cz firmy Tupolew funkcjonowaA�y takA?e zakA�ady Antonowa, czy chociaA?by Jakowlewa. W zwiA�zku z tym nasi wschodni sA�siedzi produkowali caA�kiem sporA� iloA�A� samolotA?w. PrzewaA?ajA�ca iloA�A� tworzonych maszyn trafiaA�a jednak na uA?ytek transportowy lub militarny. Najbardziej znaczA�cymi konstrukcjami pasaA?erskimi oprA?cz Tupolewa Tu-154 byA� jeszcze An-24 oraz Jak-40.

Samolot o oznaczeniu An-24 produkowano w zakA�adach Antonowa. ByA�a to wA�skokadA�ubowa konstrukcja, ktA?ra miaA�a zastA�piA� przestarzaA�ego IA�a-14. Pierwsze prototypy oblatane zostaA�y w roku 1959. Kilka miesiA�cy pA?A?niej pojawiA�a siA� ostateczna wersja maszyny. Produkcja An-24 zostaA�a zakoA�czona w roku 1979. Przez te dwadzieA�cia lat wykonano okoA�o tysiA�ca sztuk. Jak oceniajA� specjaliA�ci, 880 egzemplarzy do tej pory lata po przestrzeni powietrznej caA�ego A�wiata.

Antonow 24A� nie byA� duA?A� konstrukcjA�. Samolot charakteryzowaA� siA� dA�ugoA�ciA� nieco ponad 23-ch m, wysokoA�ciA� przekraczajA�cA� 8 m oraz rozpiA�toA�ciA� 29,2 m. Rozmiary na tym poziomie dawaA�y A�A�cznA� powierzchniA� 75 m2. W kabinie pasaA?erskiej mieA�ciA�o siA� maksymalnie 50 osA?b. Zwarte rozmiary spowodowaA�y, A?e waga samego statku powietrznego ksztaA�towaA�a siA� na poziomie okoA�o 13 ton. JeA?eli chodzi o napA�d, to byA� on zapewniany przez silniki turboA�migA�owe. DziA�ki nim An-24 mA?gA� osiA�gnA�A� maksymalnA� prA�dkoA�A� 500 km/h.

Produkowany w zakA�adach Jakowlewa Jak-40 byA� samolotem jeszcze mniejszym, niA? An-24. Przy dA�ugoA�ci nieco ponad 20 m, wysokoA�ci 6,5 m oraz rozpiA�toA�ci 25 m zapewniaA� powierzchniA� 70 m2. Daje to miejsce dla okoA�o 30 osA?b. Ponadto na pokA�adzie wygospodarowano takA?e przestrzeA� dla A�adunku. Jakolew 40 byA� przystosowany do korzystania z lotnisk o sA�abej nawierzchni oraz krA?tkim pasie. Zmniejszenie dobiegu udaA�o siA� osiA�gnA�A� dziA�ki odwracaczowi ciA�gu. NapA�dzaniem waA?A�cej 9400 kg maszyny zajmowaA�y siA� trzy silniki odrzutowe. Te byA�y w stanie rozpA�dziA� Jaka-40 nawet do 510 km/h. Produkcja trwaA�a w latach 1968 – 1981. W tym okresie stworzono 1011 sztuk.

He devoured information on subjects pay to write research paper that interested https://www.veloceinternational.com/tips/vpn-for-android/ him.